Aura Liski - 2012: Universidad del Salvador, Argentiina

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Aura Liski
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
Universidad del Salvador, Argentiina
Aika
01.08.2011 - 06.07.2012
Vaihto-ohjelma
Freemover


Hakuprosessi

Aloitin hakuprosessin vuoden 2010 lopussa sopivan yliopiston ja koulutusohjelman etsinnällä. Halusin lähteä vaihtoon Buenos Airesiin ja kävin läpi sopivia vaihtoyliopistoja. Tarkoituksenani oli suorittaa vaihdossa sivuaineet sekä kandidaatin että maisterin tutkintooni, enkä siksi halunnut lähteä lukemaan vesi- ja ympäristötekniikkaa vaan jotakin muuta täydentämään opintojani. Universidad del Salvadorissa löysin koulutusohjelman ”Ciencias Ambientales” eli Ympäristötieteet, jonka kurssitarjonta vaikutti mielenkiintoiselta. Yliopiston kotisivut olivat melko sekavat ja vain espanjaksi, mutta löysin lopulta hakuohjeet. Hakuprosessissa vaadittiin suuri määrä todistuksia, muun muassa CV, opinto-ote, motivaatiokirje, kaksi suosituskirjettä ja rikosrekisteriote, kaikki espanjaksi. Ohjeet olivat kuitenkin selkeät ja lähettäessäni sähköpostia yliopistoon sain vastauksen yleensä nopeasti. Papereiden lähettämisen jälkeen sain kutsun kielikokeeseen, joka oli netissä tehtävä espanjan kirjallinen kielikoe ja sen läpäistyäni minulla oli vielä 30 minuutin skype:n kautta tehtävä puhelin- ja videohaastattelu yliopiston edustajan kanssa. Salvadorissa siis testataan kielitaito tarkkaan, jotta se vastaa yliopiston tasoa. Toukokuussa sain tiedon hyväksymisestäni ja lukuvuosi alkoi 1.8.2011.

Opiskelu yleisesti

Olen todella tyytyväinen opintoihini Universidad del Salvadorissa. Salvador on yksityinen yliopisto, ja vaikka yleisesti ottaen Argentiinassa julkisten yliopistojen taso on yksityisiä parempi, olen tyytyväinen oman tiedekuntani tasoon. Salvadorissa ei ole käytössä opintopistejärjestelmää kuten ei koko Argentiinassa. Vaihto-opiskelijoiden on suositeltavaa valita 5 kurssia lukukautta kohden kuten argentiinalaisetkin opiskelijatkin tekevät. Jokaisella kurssilla minulla oli kolmesta kuuteen viikkotuntia. Tunneilla on 75 % läsnäolopakko. Ryhmäkoot ovat pieniä, mikä oli iloinen yllätys. Kursseillani oli 8 – 20 henkeä kurssista riippuen. Kurssien työmäärä on suomeen verrattuna suuri. Ehkäpä juuri pienestä ryhmäkoosta johtuen, opettajilla on enemmän aikaa opiskelijoille ja myös palautettavia töitä oli suuri määrä suomalaiseen yliopistoon verrattuna. Siinä missä Suomessa kurssiin kuuluu vapaaehtoiset luennot ja tentti, Salvadorissa kurssin suoritus sisältää esseitä, esitelmiä ja yksi tai kaksi tenttiä. Argentiinassa selvästi panostetaan suulliseen esitystaitoon, sillä erilaisia power point -esityksiä pidin enemmän kuin koskaan aiemmin elämässäni. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia ja niitä on yleensä kaksi kurssin kuluessa. Opettajien taso vaihteli, mutta suurimmaksi osaksi he olivat päteviä. Harva opettaja osaa puhua englantia eli on tärkeää varautua riitävällä espanjankielen taidolla. Salvadorissa vaihto-opiskelija saa valita mitä tahansa kursseja mistä tahansa tiedekunnasta.

Vesitekniikan opetustarjonta

Lähdin suorittamaan vaihtoon sivuainetta sekä kandin että maisterin tutkintooni ja Universidad del Salvadorissa opiskelin Ympäristötieteiden (Ciencias Ambiantales) opinto-ohjelmassa. Opinto-ohjelma ei siis ole tekninen vaan antaa ympäristöopetusta laajemmasta näkökulmasta. Sain opinnoista paljon irti myös vesitekniikkaa ajatellen, ja monella kurssilla käsittelimme myös veteen liittyviä ympäristökysymyksiä. Esimerkiksi ekologian kurssini oli keskittynyt pelkästään jokien ekologiaan; erityisesti jokien saastumisen vaikutuksiin jokien ekologiaan. Samalla kurssilla pidin esitelmän argentiinalaisille opiskelijoille Itämerestä ja sen ympäristöongelmista. Ympäristöekonomian kurssilla pidin esitelmän Helsinki-Vantaan lentoaseman jään- ja lumenestojärjestelmien ympäristövaikutuksista esim. alueen vesistöihin. Luonnonvarat -kurssilla käsittelimme jokien, järvien ja merialueiden tärkeyttä luonnonvarojen näkökulmasta ja käsittelimme muun muassa aiheeseen liittyvää YK:n lainsäädäntöä. Ravinnontuotanto ja ympäristö sekä Terveys- ja elämänlaatu -kurssit tarttuivat veteen enemmän humaanilta kannalta. Keskustelimme veden riittävyyden ja kuivuuden tuottamista ongelmista sekä vesien saastumisesta esim. maanviljelyn vuoksi. Kestävän kehityksen ja Ympäristökoulutuksen kursseilla paneuduimme indekseihin kuten vesijalanjälkeen sekä veden rooliin tuotteiden elinkaaritarkastelussa.

Kielikurssit

Universidad del Salvador tarjoaa ulkomaisille opiskelijoille kielikursseja sekä historia- ja kulttuurikursseja. Kielikursseja tarjotaan neljässä eri vaikeusasteessa ja niille päästäkseen on tehtävä kirjallinen ja suullinen tasokoe. Historia ja kulttuurikurssit ovat vapaavalintaisia ja käsittelevät esim. Latinalaisen Amerikan historiaa, kulttuuria ja kirjallisuutta. Kielikursseista suoritin 2-tason kurssin Argentiinan myytit ja legendat, joka käsitteli Argentiinan historiaa kansantarujen, historiallisten tapahtumien ja henkilöiden kautta. Kurssilla käytiin paljon kielioppia, kirjoitettiin esseitä ja pidettiin esitelmiä.

Historia- ja kulttuurikursseista suoritin kurssin Latinalaisen Amerikan ideat ja prosessit, joka käsitteli Latinalaisen Amerikan historiaa Kolumbuksen saapumisesta 1900-luvun loppuun saakka. Kurssilla kommentoitiin luettuja tekstejä ja kirjoitettiin esseitä. Kurssi oli politiikan laitoksen järjestämä.

Selvitys suoritetuista kursseista

Kurssin nimi: Paikkatietojärjestelmät (Sistemas de Información Geográfica)
Laajuus: Lähiopetusta 70 tuntia
Suorituskieli: espanja
Sisältö: Perustiedot paikkatietojärjestelmistä. Paikkatietojärjestelmien historia ja kehitys. Komponentit ja teknologia. Suunnittelumetodit. Teoriaoppitunnit, Ohjatut harjoitukset, Ryhmätyöt ja itsenäiset tehtävät.
Vaatimukset: 75 % läsnäolo oppitunneilla, laboratorioharjoitusten suoritus, koko kurssin kestäneen ryhmätyön suoritus, välikoe ja loppukoe
Omat kommentit: Kattava teoriapaketti paikkatietojärjestelmistä. Parasta kuitenkin teoriatunteja tukevat harjoitustyötunnit, joita oli runsaasti ja joissa tutustuttiin tehtävien kautta paikkatieto-ohjelman käyttöön. Ryhmäkoko oli pieni ja siksi opettajalla oli aikaa neuvoa kaikkia. Kurssin aikana kehitettävä ryhmätyö tuki hyvin kurssia ja antoi käsityksen paikkatietojärjestelmien käytännön sovellutuksista. Miinusta vanhoista tietokoneista.

Kurssin nimi: Ekologia (Ecología)
Laajuus: 70 lähiopetustuntia
Suorituskieli: espanja
Sisältö: Ekologian peruskäsitteet, jokien ekologia, luonnolliset ekosysteemit ja muokatut ekosysteemit, saastuminen. Tilanne Argentiinassa: eri ympäristötyypit ja niiden suhteet. Tarttuvat taudit ja ekologia. Laji-indikaattorit ja niiden suhde ekosysteemin biodiversiteettiin. Vieraslajit. Tuholaistorjunta-aineet ja ravinteet. Rehevöityminen. Ympäristöstressi. Lämpösaastuminen. Ilmakehän ohenemisen seuraukset. Ympäristövaikutusten arviointi. Kestävä kehitys. Mitä maksaa olla saastuttamatta?
Vaatimukset: 75 % läsnäolo tunneilla, 30 min esitelmä (Itämeri) sekä loppukoe
Omat kommentit: Mienkiintoinen kurssi ja todella innostava professori. Kurssi käsitteli nimeenomaan jokien ekologiaa saastumisen näkökulmasta, mikä oli tietenkin itselleni ilahduttavaa. Oli myös kiva pitää esitelmä Itämerestä, sillä monille argentiinalaisille opiskelijoille Suomi tuntui olevan suuri mysteeri. Kurssimateriaalina oli professorin kirjoittama kirja, joka oli mielenkiintoinen ja havainnollistava. Vaativa kurssi ja oppikirja piti tenttiin valmistautuessa lukea moneen kertaan, jotta vaativa biologiasanasto jäi päähän.

Ravinnontuotanto ja ympäristö (Alimentación y Medio Ambiente): 42 lähiopetustuntia
Opetuskieli: espanja
Sisältö:
Johdatus ravinteisiin: Ihmisen tarvitsemat ravintoaineet ja niiden toiminta, Hiilihydraatit, Rasvat ja Proteiinit, Vitamiinit ja Mineraalit
Ravinnontuotanto: Väestönkasvu ja köyhyydenjakautuminen maailmassa, Vihreä vallankumous ja sen hyvät ja huonot puolet, Maatalouden tulevaisuus, Kestävä maatalous, Bioteknologia ja geenimanipuloitu ravinto
Ravinnontuotannon ympäristövaikutukset, Karjankasvatuksen ympäristövaikutukset, Typenkierto, Ravinteet ja tuholaistorjunta, Maaperän saastuminen ja ruuantuotannon jätevedet
Lisäaineet: määrittely, käyttö ja luokittelu. Kemialliset saastuttajat, Ympäristön saastuminen, pysyvät orgaanist saastuttajat, Elintarvikkeiden tuotannossa syntyvät yhdisteet, Orgaaninen maatalous ja lihantuotanto
Ruuantuotanto ja sanitaatio, Ruuan turvallisuus, Riskien ja kriittisten pisteiden analyysi ja kontrolli, Lainsäädäntö Argentiinassa, Kansallinen ruuantuotannon kontrollisysteemi, Ruuantuotantoa koskevat kansalliset lait, Ravintokoodit Argentiinassa ja Mercosur-alueella
Vaatimukset: 75 % läsnäolo tunneilla, essee, 15 min esitelmä (aiheena hydroviljely), välikoe sekä loppukoe
Omat kommentit: Todella mielenkiintoinen kurssi, joka tarjosi paljon uutta tietoa minulle maailman ruuantuotannosta ja sen ympäristövaikutuksista. Myös vaihtoehtoiset ruuantuotantomenetelmät kuten hydroviljely olivat läsnä. Ensimmäistä kertaa tällä kurssilla sain kosketuksen vihreän vallankumouksen näkökohtiin sekä bioteknologiaan, joita käsiteltiin myöhemmin toisilla kursseilla.

Ympäristöekonomia (Ekonomía Ambiental):
Laajuus: 70 lähiopetustuntia
Opetuskieli:espanja
Sisältö:
Biosfääri ja ekonomia: Perinteisen talouden pääpiirteet, Talousopin perusteet, Biosfäärin merkitys taloudelle, Taloudenharjoituksen vaikutus biosfääriin
Ekonomia ja termodynamiikka: Termodynamiikan lait, Entropia talouden prosesseissa, Talouden tulkinta termodynamiikan avulla
Kohti uutta talousvisiota: Ekonomia biosfäärin avoimena osa-alueena, Tuotanto ja tehokkuus, Ekologinen talous ympäristöekonomian ja luonnonvaratalouden edessä, Perinteinen talous ja ekologia, Ympäristöekonomia
Kestävä kehitys ja makroekonomia: Talouskasvu ja kestävä kehitys, Ekologinen kritiikki, Yritykset toteuttaa ekologisesti toimiva BKT, Heikko ja vahva kestävyys, Hyvinvoinnin indeksit
Biofysikaaliset kestävyyden indikaattorit: Kestävää kehitystä mittaaviin talousindikaattoreihin kohdistuva kritiikki, Kestävää kehitystä mittaavat biofysikaaliset indikaattorit, Kestävää kehitystä paikallisesti mittaavat indokaattorit ja yhteisöllisyys
Ympäristön arvottaminen: Talouden harjoittamisessa syntyvien ympäristöön kohdistuvien negatiivisten piilovaikutusten huomioiminen, Rahallisen arvonannon metodit, Maksu-hyöty-analyysi, Arvojen keskinäisen vertailun ongelmat
Ympäristöpolitiikan tärkeimmät instrumentit ekonomian näkökulmasta: Ympäristötalouspolitiikan suunnittelu, Ympäristöpolitiikan työkalut, Talouskannustimet
Kaupankäynti ja ympäristö: Kansainvälisen kaupan talousteoria, Epätasa-arvoinen vaihto, Vapaakauppa, Kasvu ja ympäristö, Ekologisesti epätasa-arvoinen vaihto ja ekologinen velka, Tasapainoisempi ja kestävämpi kaupankäynti
Kulutus, hyvinvointi ja ympäristö: Suositukset, Tarpeet, Hyödyt, Kehityksen ja köyhyyden tulkitseminen, Kulutus
Vaatimukset: 75 % läsnäolo tunneilla, esitelmä 30 min (Helsinki-Vantaan lentokentän jään- ja lumenpoiston ympäristövaikutukset), välikoe ja loppukoe
Omat kommentit: Mahtava kurssi! En ole koskaan ennen opiskellut ekonomiaa ja kurssi tarjosi katsauksen perinteisen talousmallimme ongelmiin. Mielenkiintoisinta oli fysiikan termodynamiikan lakien soveltaminen talouuteen ja näin nykyisen talousmallimme todistamisen kestämättömäksi. Esitelmäni aihe oli myös mielenkiintoinen.

Terveys ja elämänlaatu (Salud y Calidad de Vida)
Laajuus: 54 lähiopetustuntia
Opetuskieli: espanja
Sisältö:
Ympäristön terveeellisyys, Elämänlaatu ja inhimillinen kehitys, Inhimillisen kehityksen indeksi, Sosiaaliset indeksit ja ympäristöindeksit, Terveyden perusteet
Köyhyys Argentiinassa, Köyhyys ja terveys, Tasa-arvo, Ravinnonsaannin häiriöt, Ravinnonsaannin tilanne Argentiinassa, Ravinnonpuute
Elämänlaatuun liittyvät sairaudet: Ylipaino, tupakointi, alkoholismi, huumeriippuvuus ja syöpä. Riskitekijät ja niiden ehkäisy. Sairauksien siirtyminen
Elintarvikkeiden välillä siirtyvät sairaudet, Elintarvikkeiden huono käsittely, Elintarvikkeisiin sisältyvät riskit
Juomavesi, Veden saatavuus, Veden saastuminen, Veden välityksellä tarttuvat taudit ja niiden esto, Ilmakehän saastuminen, Kaupungistuminen, Ilmansaastuminen, Melusaaste
Teollisuuden saasteet: kemialliset, orgaaniset ja epäorgaaniset saastuttajat. Toksikologia
Uuudet sairaudet: syyt, esto
Vaatimukset: 75 % läsnäolo tunneilla, kaksi esseetä, esitelmä 15 min (Chagas), välikoe ja loppukoe
Omat kommentit: Mielenkiintoinen kurssi, joka ei kuitenkaan tarjonnut paljon uutta tietoa. Luultavasti Suomessa terveysasiat ovat niin pinnalla esimerkiksi mediassa, että iso osa opetuksesta oli minulle jo tuttua tietoa. Mielenkiintoisinta antia olivat Argentiinan omat ongelmat kuten trooppiset sairaudet ja Argentiinan kehittymättömyys ympäristöasioissa. Puhuimme kurssilla esimerkiksi Buenos Airesin pohjavesistä ja vesien saastumisesta. Kävi ilmi, että Buenos Airesin kaupunki eli 14 miljoonaa asukasta puhdistavat vain 10 % jätevesistään ja loput 90 % lasketaan viereiseen jokeen puhdistamattomana. Tuntui aivan uskomattomalta. Kun opettaja tiedusteli opiskelijoilta mielipiteitä kaupungin jätehuollon toimivuuteen, oppilaiden mielestä oli tärkeää, että roskat jätetään kaduille, sillä moni ihminen löytää ruokansa katuroskista. Tämänlaiset asiat muistuttavat Argentiinan ja Suomen eroista niin ympäristö- kuin sosiaaliasioissa. Suomessa me vierailemme vedenpuhdstuslaitoksilla, joissa kehutaan puhdistusprosentteja, ja Buenos Airesissa ei ole koko puhdistamoa. Ainakin oma opiskelumotivaatio kasvaa kun huomaa, että työsarkaa riittää.

Luonnonvarat (Recursos Naturales)
Laajuus: 108 lähiopetustuntia
Opetuskieli: espanja
Sisältö:
Luonnonvarat: Määritelmät, Uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, Ympäristö- ja talousnäkökulmat, Luonnon kiertokulut: veden, hiilen, hapen, typen, fosforin, rikin ja kivien kiertokulku. Geologiset luonnonvarat, Uusiuttumattomat luonnonvarat: riittävyys, ympäristövaikutukset, sosiaaliset seuraukset, mineraalit, kaivosteollisuus ja kestävä kehitys. Luonnonvarojen hallinta, Kaivosteollisuuden historia, Mineraalejen saatavuus, Uudet materiaalit, Kierrätys
Maapallon rakenne, Synty, Ikä, Kerrokset, Koostumus, Meteoriitit, Seismiset aallot, Isostasia, Eroosio, Geologiset prosessit, Laattatektoniikkateoria
Minerologia: Määritelmät, Kivet, Kristallit, Kristalloituminen, Kristallien kemiallinen koostumus, Mineraalien fysikaaliset ominaisuudet, Magnetismi, Radioaktiivisuus, Mineraalien luokittelu ja tunnistus
Syväkivilajit ja metamorfiset kivet: Magma, Laava, Bowenin sarja, Syväkivilajien luokittelu, Plutoniset kivet, Vulkaaniset kivet, Vulkanismi, Tulivuodet, Tulivuorten purkaukset, Vulkanismin sijoittuminen maailmassa, Suuntautuneet kivet, Kivityypit ja ominaisuudet, Metamorfiset kivet, Metamorfisuuden syyt ja tyypit, Prosessit, Alueellinen metamorfismi
Sedimenttikivet: Rakenne, Ikä, Luokittelu: kemialliset ja orgaaniset. Sedimentaariset rakenteet: maaperät, tyypit ja ominaisuudet, profiilit, luokittelu. Fossiilit: fossiloitumisen prosessi
Sisäinen geodynamiikka: Stabiilit ja epästabiilit alueet, Horisontaaliset ja vertikaaliset liikehdinnät, Laattatektoniikka, Litosfäärilaatat, Maan kuoren liikkeet, Tulivuoret ja tulivuorien aktiivisuus, Morfologia, Vulkaaniset alueet, Maanjäristykset, Maanjäristysten magnitudi, Maanjäristysalueet, Tsunammit
Ulkoinen geodynamiikka: Eksogeeniset prosessit: luokittelu, rapautuminen ja eroosio
Uusiutumaton energia: Fossiiliset polttoaineet: kiinteät, nesteet, kaasut, hiili. Syntytavat, tyypit, ominaisuudet. Argentiinalaiset hiilikaivokset, Hiilen käyttö, Öljyn ja maakaasun synty ja ominaisuudet, Argentiinan öljyalueet, Öljyn poraus, Öljyn jalostaminen, Ydinvoima, Radioaktiivisuus, Argentiinan ydinvoimalat, Ydinvoimaan liittyvä lainsäädäntö Argentiinassa
Uusiutuva energia: Aurinkovoima, Aurinkoenergian jakautuminen maapallolla, Aurinkoenergian käyttö, Aurinkopaneelit, Säteily, Biomassa, Biopolttoaineet, Aaltoenergia, Aaltovoimalat, Tuulivoima, Tuulivoima Argentiinassa, Geoterminen energia, Geotermiset alueet Argentiinassa, Vesivoima, Vesivoimalaitokset Argentiinassa, Vedystä saatava energia
Meren luonnonvarat: ominaisuudet, tuottavuus, dynaamisuus. Ylikalastus, Mannerjalusta, Mannerjalustan tutkintatavat, Argentiinan rannikko, Rannikoiden luokittelu, Korallit, Merenalaiset öljyesiintymät, Merenalainen kaivostoiminta, Levät ja niiden käyttö
Vesivarat: Sijoittuminen, Veden kierto, Veden laatu ja kulutus, Sade, Maanpäälliset ja maanalaiset vedet, Vedessä esiintyvät bakteerit, Veden puhdistus, Vesi resurssina
Ilman saastuminen, Saastuttajat, Lämpöinversio, Smog, Otsooni, Happosateet, Melu
Vaatimukset: 75 % läsnäolo tunneilla, välikoe, loppukoe, 4 esseetä aiheista: Río Negron provinssin luonnonvarat, Vulkanismi Argentiinassa, Uusiutumattomat energialähteet Argentiinassa, Argentiinan mannerjalustan luonnonvarat
Omat kommentit: Vaativa kurssi, jossa paljon sisältöä. Osa opetettavista asioista oli tuttuja jo maantieteen opiskelusta, mutta kurssilla kirjoitettavat neljä esseetä sitoivat opetetun hyvin käytäntöön ja asioita pääsi soveltamaan. Kaikki esseeaiheet käsittelivät Argentiinaa ja siksi kurssi opettikin paljon paikallisista luonnonvaroista. Mielenkiintoisinta oli kirjoittaa Argentiinan
kamppailusta mannerjalustansa määrittelemiseksi. Mannerjalustalla on nimittäin öljyä, jonka sekä Argentiina että Iso-Bitannia haluaisivat itselleen.

Ympäristötiedon välittäminen ja ympäristökoulutus (Educación Ambiental)
Laajuus: 72 lähiopetustuntia
Kieli: espanja
Sisältö:
Ympäristökoulutus, Tarpeellisuus, Lain vaatima ympäristökoulutus, Argentiinalaiset ympäristökoulutusta koskevat lait, Kansainväliset julistukset, Alan pioneerit, Erilaiset koulutustasot, Muodollinen ja epämuodollinen koulutus, ”Piilokoulutus”, Kestävä kehitys, Ympäristökoulutuksen suuntaukset
Vaatimukset: 75 % läsnäolo tunneilla. Viikottain palautettavat esseet eri aiheista, dokumenttien seuraus, kaksi esitelmää opettajan antamasta aiheesta, koko kurssin kestänyt omavalintainen projektityö ympäristökoulutukseen liittyen.
Omat kommentit: Todella työläs, aihepiiriltään mielenkiintoinen kurssi. Minulla kävi ryhmän suhteen huono tuuri, sillä ryhmäni kolme muuta jäsentä alkoivat aina työskentelemään päivää ennen työn palautusta. Siksi kurssi tuotti melkolailla harmaita hiuksia.
Kestävä kehitys (Desarrollo Sustentable)
Laajuus: 72 lähiopetustuntia
Kieli: espanja
Sisältö: Kestävä kehitys, Määritelmät, Latinalaisamerikkalaisen alikehityksen tulkinta, Globalisaatio ja ympäristökriisin pohjois-etelä ulottuvuus, Earth Summit ja sen aikaansaannokset, Rion julistus ympäristöä ja kehitystä koskien, Agenda 21, United Nations Millenium Declaración ja sen tarkoitus, Yhdistyneiden kansakuntien huippukoukous Johanneburgissa ja sen saavutukset koskien kestävää kehitystä, Johanneburgin kokouksen jälkeinen kehitys, Ympäristötietoisuuden kehitys ja monitieteisyys, Ympäristön järkeistäminen, Ympäristön kestävyys ja sosiaaliset kontrastit, Ympäristösosiologiset konfliktit, Kestävän kehityksen konsepti systemaatisesti tarkastellen, Kestävä kehitys Latinalaisessa Amerikassa, Kestävän kehityksen arviointi, Kolmen dimension teoria, Kestävän kehityksen indikaattorit, Tuotteiden elinkaaritarkastelu, Vesijalanjälki, Sosiaalipolitiikka, Talous ja työ, Erilaiset kehitysnäkemykset, Kestävän kehityksen taantuminen, Hyvinvointi
Vaatimukset: 75 % läsnäolo tunneilla, välikoe ja loppukoe, 20 sivun essee omakohtaisesta aiheesta (Monsanto ja geenimanipuloidut tuotteet), erilaiset tunneille valmistettavat tehtävät kuten tuotteen elinkaarisuunnittelu
Omat kommentit: Loistava ja mieluisin kurssi vaihtovuoden aikana! Tässä kurssissa pureuduttiin syvälle länsimaisten yhteiskuntien talouskriisiin ja pohdittiin kysymyksiä liittyen muun muassa talouskasvuun ja mahdottomuuteen yhdistää nykyinen talousmalli ja kestävä kehitys. Tunnit koostuivat artikkelien lukemisesta ja kommentoinnista. Oli pysäyttävää huomata, että nykyisen talousmallin jatkumisen mahdottomuus sekä itsensä että ympäristön kannalta on havaittu jo 70-luvulla, mutta kukaan ei ole ollut kykenevä tekemään mitään asian eteen. Eurokriisi muhi sopivasti kurssin taustalla. Oli mahtavaa tutustua ympäristöongelmiin teoreettiselta pohjalta. Myös tuottamani 18-sivun essee ja esitelmä aiheesta ” Toinen vihreä vallankumous – Monsanton tuottamien geenimanipuloitujen siementen kaupallistaminen kestävän kehityksen kannalta” oli todella mielenkiintoista työstää. Olin hyvin tyytyväinen esitelmääni ja sain siitä opettajaltani paljon kiitosta.

Kielikurssit:
Argentiinan myytit ja legendat (Mitos y Leyendas de Argentina)
Laajuus: 84 lähiopetustuntia
Sisältö: Legendan ja myytin erot, Argentiinalaiset myytit, Kolumbus ja Amerikan valloitus, Maaginen realismi, Argentiinan alkuperäisasukaskansat, Iguazun vesiputouksiin liittyvät legendat, Pachamama, Inkat, Argentiinan kansanpyhimykset, Difunta Correa, Gauchot, Gauchojen kulttuuri ja kirjallisuus, Kansanuskomukset, El Gauchito Gil, Mafalda, Recoletan hautausmaa, Carlos Gardel, Buenos Aires 1900-luvun alussa, Eva Perón, Diego Maradona, Kielioppia
Vaatimukset: 75 % läsnäolo tunneilla, viikottain palautettvat tehtävät, välikoe ja loppukoe, dokumentin valmistus, esitelmä (15 min) aiheena Quilmes-intiaaniheimo
Omat kommentit: Mahtava kurssi, joka tuli tarpeeseen opiskeluvuoden alussa. Todella osaava opettaja ja mielenkiintoisia keskusteluaiheita. Usein kotitehtäväksi tuli kirjoittaa essee, jossa piti peilata Argentiinasta opittuja asioita omaan kotimaahansa. Monista asioista, jotka ovat tabuja argentiinalaisessa yhteiskunnassa, sai vapaasti kysellä opettajalta. Esimerkikisi diktatuurista kukaan ei puhu yleisesti ja diktatuuria käsitellyt tunti olikin ainoa kunnon tietopaketti aiheesta koko vuoden aikana. Kurssi valotti monia historiallisia tapahtumia ja Argentiinan kehitystä. Kielioppia oli myös sopivasti.

Latinalaisen Amerikan ideat ja prosessit (Ideas y procesos de América Latina)
Laajuus: 54 lähiopetustuntia
Sisältö: Latinalaisen Amerikan kulttuuri ja identiteetti, Amerikan valloitus, Kolonisaatio ja kristinusko, Eurooppalaisuuden laajentuminen Amerikan maaperälle, Koloniahallinnon rakenne, Koloniaalisen järjestyksen kriisi ja itsenäistymisprosessi, Kansainvälinen politiikka ja Latinalaisen Amerikan itsenäisyys, Vallankumouksen jälkeinen aika, Anarkia ja hajanaisuus, Oligarkkisen järjestyksen vakauttaminen, Talouden kasvu ja kansainvälistyminen, Latinalainen Amerikka raaka- aineiden tuottajana ja viejänä,Oligarkisen vallan kriisiytyminen, Politiikan muutokset, Meksikon vallankumous, Yhteiskunnan uudelleenjärjestys, Anti-imperialismi, Latinalainen Amerikka ja nationalismi, Vuoden 1929 kriisi, Globaalin kriisin paikalliset vaikutukset, Sosiaaliset ja poliittiset muutokset, Populismi, Peronismi, Latinalainen Amerikka maailmansotien jälkeen, Nationalismi, Kehitys ja demokratia, Kuuban vallankumous ja sen alueelliset vaikutukset, Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan suhteen muutokset, Poliittisen järjestyksen kriisi, Falkland-saarten sota, Väliamerikan konfliktit, Demokratian tavoittelu Vaatimukset: 75 % läsnäolo tunneilla, asiatekstien lukeminen ja niiden kommentointi, välikoe, loppukoe ja ryhmäessee opettajan antamasta aiheesta
Omat kommentit: Vaativa kurssi luettavien tekstien vaikean sisällön ja kielen vuoksi, myös essee aiheet olivat vaativia. Hyvää syväkatsaus Latinalaisen Amerikan kehitykseen. Lopputyöni aihe ”Afrobolivialaiset” oli opettajallekin uusi, sillä sitä ei ole koskaan tutkittu yliopistossani (eikä liioin Argentiinassa). Olin itse kesälomalla vieraillut Bolivian viidakossa afrikkalaisessa kylässä ja siksi halusin tutustua näiden ihmisten historiaan enemmän.

Yleiskuvaus kohteesta

Buenos Aires on Argentiinan pääkaupunki Rio de la Plata- joen rannalla Argentiinan itärannikolla. Argentiina on tunnettu tangosta, punaviinistä, pihvistä ja jalkapallosta ja itse asiassa kaikki nämä stereotypiat ovat vahvasti läsnä Buenos Airesissa. Kyseessä on lähes 14 miljoonan asukkaan kaupunki, minkä voi nähdä sekä positiivisena että negatiivisena asiana. Argentiina on Etelä-Amerikan valtioista niin sanotusti eurooppalaisin ja monelle saattaa tulla alussa järkytyksenä kuinka tutun oloinen kaupunki Buenos Aires onkaan. Itsehän odotin hiekkarantoja ja latinomaista mañana-meininkiä, mutta näitä on turha lähteä Argentiinasta hakemaan. Argentiina olikin itselleni täydellinen yllätys. Buenos Airesin arkkitehtuuri on hyvin eurooppalaista ja kaupunkia verrataan monesti muun muassa Pariisiin. Varsinkin kaupungin keskustassa törmää vaaleaihoisiin ja -hiuksisiin paikallisiin. Tämä kulttuurihämmennys on kuitenkin juuri se avain argentiinalaisten sieluun, sillä sanotaan että argentiinalaiset käyvät yhä edelleen läpi kansallista identiteettikriisiä. Lähes jokaisessa argentiinalaisessa virtaa sekä eurooppalaista että alkuperäisasukkaan verta: sortaja ja sorrettu. Vuosisatojen ajan argentiinalaiset ovat nojanneet eurooppalaisiin juuriinsa ja alkuperäisasukassukulaisista on vaiettu. Tämä kaikki johtaa kansalliseen hämmennykseen, jonka havainnointi vaihtovuoden aikana oli erittäin mielenkiintoista.

Buenos Airesin ilmasto on kostea. Kesä on todella kuuma ja kostea ja talvi on kostea ja viileä. Kosteudesta johtuen jotkut talvipäivät saattavat suomalaisesta tuntua jäätäviltä vaikka lämpöasteita olisi vielä kymmenen paikkeilla. Asuntoja ei lämmitetä juuri ollenkaan ja ovista ja ikkunoista vetää ja siksi asunnoissa saattaa joutua palelemaan talvisin. Usein kuulee paikallisen päivittelevän, että ”sinähän olet Suomesta, et sinä voi tuntea kylmää täällä”. Todellisuus on
kuitenkin jotain aivan muuta ja siksi ei kannata tehdä niin kuin minä ja lähteä vain shortseilla matkaan heinäkuussa, jolloin Argentiinassa eletään keskitalvea.

Buenos Airesisa kutsutaan Etelä Amerikan New Yorkiksi eikä turhaan. Kaupunki on täynnä kulttuuria, satoja teattereita, konserttisaleja, gallerioita ja katutaiteilijoita ja esitysten hinnat ovat edullisia. Buenos Airesissa kannattaakin nauttia kulttuurista koko rahalla, sillä taso on loistavaa ja kaupungista löytyy jokaikille jotakin. Kaupungin kahvila- ja ravintolakulttuuri on myös vertaansa vailla ja hinnat ovat Suomea selvästi edullisemmat.

Suurkaupungilla on toki myös varjopuolensa ja Buenos Aires, eteläamerikkalaisten kaupunkien tapaan, on melko turvaton. Suurin osa ystävistäni minut mukaan lukien ryöstettiin vaihtovuoden aikana yhden tai useamman kerran. Oma saldoni oli kolme ryöstöä ja kaksi ryöstönyritystä. Menetin kaksi kännykkää ja yhden lompakon ja sain myös tapella fyysisesti ryöstötilanteessa. Myös aseelliset ryöstöt ovat yleisiä ja voivat tapahtua missä vain myös keskellä päivää. Argentiinassa varallisuuserot ovat valtavat ja Buenos Airesissa on aika helppo nähdä mistä turvattomuus johtuu: kaduilla elää paljon ihmisiä lapsista vanhuksiin. Omaan turvallisuuteen voi vaikuttaa asumalla varakkaammalla alueella, liikkumalla aina ryhmässä pimeän aikaan ja kuljettamalla kaupungilla vain tarvitsemansa määrän rahaa. Mielestäni ryöstöjä ei voi kuitenkaan täysin välttää, sillä ne voivat tapahtua millä alueella tahansa mihin aikaan vaan, esim julkisissa kulkuvälineissä tai oman kotioven edessä. Asiaan on parempi vain tottua eikä turhaan kanniskella luottokorttia tai kallista matkapuhelinta kaupungilla.

Argentiinassa ei yleisesti ottaen luoteta poliitikoihin, maan talous on kuralla, korruptio kukoistaa, tuloerot ovat valtavat,miljoonat ihmiset asuvat köyhyydessä ja ympäristöasioihin ei kiinnitetä huomiota. Useat argentiinalaiset ovat tyytymättömä maan politiikkaan ja osoittavat rohkeasti mieltään. Tuhansien henkilöiden mielenosoitukset ovat kaupungilla tavallisia. Ihmiset kantavat banderolleja, soittavat rumpuja, tukkivat katuja ja pamauttelevat räjähteitä. Suurin näkemäni mielenosoitus kokosi 150 000 henkilöä Buenos Airesin keskustaan. Myös joukkoliikenteen lamauttavat lakot ovat yleisiä.

Asuminen ja eläminen

Asuminen

Buenos Airesissa on valtava määrä huoneita ja asuntoja vuokrattavana ja hinnat vaihtelevat laadun ja asuinalueen mukaan. On todella yleistä vuokrata huone solukämpästä, harva vuokraa kokonaista asuntoa. Monet paikalliset asukkaat ja perheet vuokraavat huoneita asunnoissaan. Asunnon löytäminen ei todellakaan ole ongelma. Vuokrasopimukset ovat siinä mielessä Suomesta poikkeavia, että monissa asunnoissa on kiellettyä kutsua ketään ulkopuolisia henkilöitä asuntoon ilmeisesti turvallisuussyistä. Netistä löytää useita asuntojenvälityssivustoja, joiden avulla asunnon löytäminen on nopeaa ja helppoa.

Itse maksoin huoneestani 250 euron – 390 euron välillä. On toisaalta helppo löytää todella edullisiakin vuokrakohteita, jos tinkii sijainnista ja huoneen koosta.

Yliopiston palvelut

Itselle tärkein yliopiston palvelu oli vaihtotoimisto, jossa työskenteli henkilöitä vain vaihto-opiskelijoita varten. Salvadorissa vasta alotellaan tutor-toimintaa, mutta tutorit järjestivät muutaman tapahtuman lukuvuoden aikana ja vai harvaan vaihtariin oma tutor otti yhteyttä henkilökohtaisesti. Yliopiston vaihtopalvelut järjestää muun muassa infotilaisuuden ja koulutusta lukuvuoden alussa sekä auttaa viisuminhakuprosessissa. Heidän palvelunsa oli aina hyvää.
Muuten yliopiston palvelut jäivät aika vähäisiksi. Salvador on usealla eri kampuksella Buenos Airesin keskustassa, ja minun tiedekunnissani ei ollu mitään ylimääräistä luokkahuoneiden ja parin kovan käytäväpenkin lisäksi. Kuitenkin esim. humanistisessä tiedekunnassa oli kahvio ja oikeustieteellisessä ruokala. Paikallinen opiskelijakortti oli mahdollista hankkia, mutta tästä ei tiedotettu mielestäni tarpeeksi infotilaisuudessa. Se kannattaa kyllä kuitenkin ehdottomasti hakea, sillä sen kanssa saa alennuksia esim. museoista ja joistakin linja-automatkoista. Tietotekniikkaa ei yliopistossa juuri käytetä. Tietokoneluokat ovat äärimmäisen vanhentuneita, koneet ovat 90-luvulta ja monet rikki ja mitään avoimia tietokoneluokkia ei ole. Kirjastossa on muutama uudempi tietokone.

Rahoitus

Universidad del Salvador on yksityinen yliopisto ja suurin meno koko vaihdossa olikin lukukausimaksu, joka omana vuotenani oli yhteensä 4800 Yhdysvaltojen dollaria lukuvuodelle. Lisäksi haluprosessista veloitettiin 300 dollaria, vaikka ei olisi tullutkaan hyväksytyksi yliopistoon. Toiseksi kallein meno olivat lennot, jotka maksoivat minulle 1300 euroa meno-paluu.

Terveydenhuolto

Itse lääkärin apua tarvitseissani hakeuduin Hospital Alemán:iin, joka on yksi kaupungin parhaista sairaaloista. Palvelu oli hyvää.

Hintataso

Argentiinassa hintataso on yleisesti ottaen alempi kuin Suomessa. Tämä ei päde kuitenkaan aina, sillä monet muista maista tuodut tuotteet ovat hyvin kalliita kuten vaatteet ja elektroniikka. Supermarketeissa ruoka on Suomen hinnoissa. Suomea ehdottomasti halvempaa on syödä ravintoloissa, käydä kahviloissa, ajaa taksilla ja kulttuuri kaikissa muodoissa. Lennot koko Etelä-Amerikan alueella ovat Eurooppaa kalliimpia ja siksi monet matkustavat linja-autoilla. 30 tunnin bussimatka ei tunnu vielä missään Argentiinan mittakaavassa! Argentiina kärsi ainakin minun vaihtovuotenani korkeasta inflaatiosta, minkä huomasi ruuan hinnan huimalla nousulla vuoden aikana.

Paikallisliikenne

Buenos Airesissa on kattava bussiliikenne, ja bussit ajavat säännöllisen epäsäännöllisesti läpi yön. Kaupungissa on myös kuusi metrolinjaa, mutta linjat kulkevat siinä mielessä hassusti rinnakkain, että metron käyttö ei ole kovin joustavaa. Uusia metroasemia tosin rakennettiin vaihtoaikanani. Kauemmaksi keskustasta on myös paikallisjunaliikennettä, mutta laitteisto on surullisessa kunnossa. Omana aikanani Buenos Airesissa sattui kaksi suurta junaonnettomuutta paikallisliikenteessä, joissa kuoli kymmeniä ihmisiä ja loukkaantui satoja. Metroon ja busseihin on olemassa SUBE-niminen ladattava kortti, metrossa voi maksaa myös seteleillä ja kolikoilla ja busseissa kolikoilla. Taksit ovat todella halpoja käyttää ja suositeltavia jos liikkuu öisin yksin. Kannattaa aina valita virallinen taksi (auton päällä taksimerkki ja takapenkillä kuljettajan tiedot). Takseissa on myös yleistä saada väärennettyä rahaa takaisin, joten kannattaa olla tarkkana.

Vapaa-aika

Vapaa-ajan viettoon Buenos Aires tarjoaa tuhansia mahdollisuuksia. Kaupungissa voi harrastaa lähes mitä tahansa ja suomea edullisimmilla hinnoilla. Itse otin kitara- ja tangotunteja sekä kävin afrotanssissa ja opiskelin ranskaa yksityistunneilla. Kaupungissa on tuhansia ravintoloita, kahviloita, baareja ja klubeja ja vapaa-ajanvietto ei taatusti ole ongelma. Kannattaa ottaa ainakin yksi tangotunti ja vierailla jossakin milongassa, paikallisessa tangoravintolassa. Ja kun niinkin kauaksi kuin Etelä-Amerikkaan saapuu niin mielestäni kannattaa matkustaa myös ympäristössä. Itse matkustin kesäloman aikana Argentiinassa, Brasiliassa, Boliviassa, Perussa, Uruguayssa ja Chilessä. Näillä seuduilla reppureissaaminen on helppoa ja hauskaa ja tuo arvokasta kokemusta eri kulttuureista. On todella avartavaa päästä vertailemaan Etelä-Amerikan valtioita ja niiden kehitystasoa. Argentiinassa matkatessa kannattaa katsastaa South Pass-lippu, jonka avulla säästää bussimatkoissa huomattavasti.

Mitä opin?

Opin vaihtovuoteni aikana valtavasti. Yliopiston oppitunneilla opin ajattelemaan asioista laajemmin kuin vain insinööritieteiden pohjalta. Ekologian, ympäristöekonomian ja kestävän kehityksen kurssini olivat oppivuoteni parasta antia laajentamaan maailmankuvaani ja osaamistani. Opinnoissa ei keskitytty peäkästään tekniikkaan vaan yritettiin ymmärtää ympäristön riippuvuussuhteita luonnon ja ihmiskunnan välillä. Oli myös todella mielenkiintoista katsella maailmaa Latinalaisesta Amerikasta käsin. Yleisesti ottaenhan maailmanpolitiikassa mellastavat Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Aasia. Etelä-Amerikka ja Afrikka ovat vähän unohdettuja mantereita, primäärituottajia, joiden luonnonvaroja muut mantereet hyväksikäyttävät surutta omaa elintasoaan parantaakseen. Opin valtavasti Etelä-Amerikan historiasta ja politiikasta, asioista joista ennen vaihtoa en tiennyt juuri mitään. Vuoteni antoi minulle eväitä ymmärtää rakenteita maailman eriarvoisuuden takana.

Opin myöskin elämään suurkaupungissa, puhumaan sujuvasti espanjaa, tuntemaan pelkoa kotikaupungissani, puolustamaan fyysisesti itseäni ryöstötilanteessa, kiipeämään 5200 metriin
Andeilla, taistelemaan skorpionia vastaan kylpyhuoneessa ja hakeutumaan Punaisen Ristin klinikalle Boliviassa. Selviytymään siis lähes mistä tahansa. Satoja asioita, joista olisin voinut vain uneksia kotimaassani.

Buenos Aires on loistava vaihtokohde henkilölle, joka haluaa kauaksi Suomesta, mutta kuitenkin melko eurooppalaiseen kaupunkiin, viihtyy suurkaupungissa ja puhuu espanjaa ainakin auttavasti. Argentiinassa kaikki on suurta, luonto on päätähuimaavan mahtipontista Patagonian erämaista, vuoristoista ja pingviinisaarista pohjoisen viidakkovesiputouksiin ja kuiviin villin lännen intiaanimaisemiin. Argentiinassa kannattaa ehdottomasti pyrkiä näkemään valtiota ja mannerta Buenos Airesin ulkopuolellakin, sillä siten oppii kyseisestä maailmasta enemmän kuin yhdenkään kirjan sivuilta.

El fascismo muere leyendo, el racismo viajando