Maa- ja vesitekniikan tuen myöntämät apurahat 1.1.–30.4.2021

MVTT ry myönsi tammi-huhtikuussa 2021 apurahoja yhteensä 470 800 euroa. Apurahansaajia oli yhteensä 29. Tutustu myönnettyihin apurahoihin.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Mikola Anna

Developing a new easy-to-use measuring vehicle and application for designing aeration in WWTPs. Uusi helppokäyttöinen mittausmenetelmä ja sen soveltaminen jätevedenpuhdistamoiden ilmastuksen mitoituksessa ja ohjauksessa.

119 000 €

Bansfield Danielle

Exploiting the unexploited: improved harvesting of microalgae and bioremediation of waste streams by fungi. Jätteestä tuotteiksi: sienien hyödyntäminen jätevesien ravinteiden kierrätyksessä ja leväbiomassan keräämisessä. Väitöskirjatyön osa Aalto-yliopistossa.  

28 000 €

D'Aquino Alessio       

Biological removal of nitrogenous compounds from wet flue gas liquors. Savukaasujen puhdistuksen typpipitoisten pesuvesien biologinen käsittely. Väitöskirjatyön osa Tampereen yliopistossa.

75 000 €

Darabi Hamid

Machine Learning Techniques for Urban Flood Risk Assessment. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa          

6 000 €

Eriksson Jeremias

Proposal of long-term water supply network to Honde Valley Ward 10. Ehdotus pitkäaikaisesta vesihuoltoverkosta Honde Valley Ward 10: lle. Diplomityö Åbo Akademissa

1 900 €

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Lusa Merja

Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio - ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuudenjätevesien biopuhdistuksessa.

2 000 €

Hemberg Eelis

Monitoring and Evaluation in the Rural Water Sector in Ethiopia – Case of a water project in national sector-wide progress towards achieving Sustainable Development Goal 6. Seuranta- ja arviointimenetelmät Etiopian maaseudun vesisektorilla – vesihanke tapaustutkimuksena kansallisessa sektorinlaajuisessa edistyksessä kestävän kehityksen tavoite 6:n saavuttamiseksi. Diplomityö Aalto-yliopistossa.

1 900 €

Huilaja Venla 

Opiskelu Singaporessa, National University of Singaporessa.          

1 500 €

Keskinen Päivi

Utilisation of scrubber waters in the treatment of pulp and paper industry wastewater / Savukaasupesurivesien käyttö massa- ja paperiteollisuuden jätevesien käsittelyssä. Diplomityö Tampereen teknillisesä yliopistossa.

1 900 €

Lallukka Samppa       

Jätevedenpuhdistamon toiminnanohjausjärjestelmän tuottaman laitehankintatiedon yhteensovittaminen omaisuudenhallinnan elinjaksoajatteluun. Diplomityö LUT-yliopistossa.    

1 900 €

Mansouri Serenjianeh Arman          

Data Mining and Remote Sensing techniques in Water Resources. Tiedon louhinta ja kaukokartoitustekniikat vesivaroissa. Pro gradu -työ Oulun yliopistossa.

1 500 €

Näppilä Meeri

Opiskelu Islannissa, University Centre of the Westfjordsissa

1 000 €

Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, Vesiensuojelu ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä , Ronkanen Anna-Kaisa    

Suometsien valumavesien käsittely ja ravinteiden kierrätys puuhakebioreaktorilla.          

12 500 €

Parviola Nina 

Opiskelu Tanskassa, Aalborg Universityssä   

1 000 €

Pradhan Surendra     

Phosphorus harvesting from digestate sludge using acidophilic bacteria. Fosforin talteenotto biokaasulietestä happofilibakteerien avulla.      

28 000 €

Roslund Mia  

Geotechnical and functional boundaries for design of an underground wastewater treatment plant. Maanalaisen jätevedenpuhdistamon geotekniset ja toiminnalliset raja-arvot suunnittelussa. Diplomityö Aalto-yliopistossa      

1 900 €

Rumky Jannatul Ferdous      

Työskentely National University of Singaporessa

5 000 €

Shafqat Khawer         

Catalytic removal of nitrates and sulfates from mine wastewater. Nitraattien ja sulfaattien katalyyttinen poisto kaivosvesistä. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa     

52 000 €

Singhal Gaurav          

Työskentely Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistossa

2 000 €

Sirviö Johanna           

Hulevesien läpäisevien rakenteiden tukkeutuvuus pohjoisissa olosuhteissa. Diplomityö Oulun yliopistossa.       

1 900 €

Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Henttonen Katri      

”Tervetuloa vesihuoltoalalle” -verkkokoulutus.        

15 000 €

Suomen ympäristökeskus, Selonen Salla    

Biotestit puhdistamolietteen lannoitekäytön turvallisuuden arviointiin.     

37 000 €

Suomen ympäristökeskus, Härkönen Laura

Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset planktonyhteisöön (UltraPlan).  

50 000 €

Suomen ympäristökeskus, Vuori Kari-Matti

Puupuhdistamojen Valuma-aluetason pilotointi maa- ja metsätalouden Vesienhallinnassa -PuuValuVesi.           

15 000 €

Takkinen Veli-Matti  

Digitalisaatio osana vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallintaa Suomessa. Diplomityö Oulun yliopistossa

1 900 €

Teerikorpi Pauliina Elisabet  

Kaivostoiminnan päättymisen kemialliset ja ekologiset seuraukset Polvijärvessä – mallinnusmenetelmä vesiensuojelun tueksi. Pro gradu -työ Itä-Suomen yliopistossa  

1 500 €

Teittinen Assi

Jokien pohjaeläimistön vertailuolojen määritys mallintamalla. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa

1 500 €

Tuomela Nea 

Seasonal study on the connection between dissolved organic matter characteristics and microbial community composition in Arctic ponds. Liukoisen orgaanisen aineen ominaisuuksien vaikutus mikrobiyhteisön rakenteeseen arktisen alueen järvissä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa    

1 500 €

Vainio Tomi

Modelling glacier dynamics to investigate the presence of post-industrial ice on Foxfonna ice cap. Foxfonna jäätikön mallintaminen saastuneen jään paikantamiseksi. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.

1 500 €