Stocksy_txp7c84099dZj4300_Medium_973318b.jpg

Tietoa meistä

Olemme suomalaisen vesi- ja ympäristötekniikan tukija ja uudistaja. Tuemme vesi- ja ympäristötekniikkaa uudistavaa tutkimusta ja aloitteita, jotka ovat sovellettavissa laajasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Luonnonvarat ja hyvän elämän olosuhteet on turvattava tuleville sukupolville. Tuemme myös maaperän suojelua sekä maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää selvitystä.

Laitamme vauhtia mahdollisuuksien virtaan. Uskomme, että parhaat tulokset saadaan sektorien ja tieteenalojen rajat ylittävällä yhteistyöllä ja alan osaamisen jatkuvalla kehittämisellä.

Tutustu hankkeisiin, joita olemme rahoittaneet

Vesitalous-lehti

Julkaisemme Vesitalous-lehteä yhteistyössä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n kanssa. Vesitalous on alan ainoa puolueeton ammattilehti ja alan johtava julkaisu. 

Lehti käsittelee artikkeleissaan maa- ja vesirakennusta, vesien suojelua, vesihuoltoa, vesilakia, vesistötiedettä ja ympäristönsuojelua. Lisäksi Vesitalous-lehden uutiskirje kokoaa kuukausittain yhteen alan merkittävimmät uutiset ja tapahtumat. Tutustu lehteen!

vesitalous-3-2021.jpg

Historia

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. on yhdentoista Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosaston maanviljelysinsinöörien opintosuunnalta valmistuneen diplomi-insinöörin vuonna 1949 perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea maa- ja vesiteknillistä tutkimus- ja opetustoimintaa sekä maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien kysymysten selvittämistä.  Alkuaikoina, jolloin yhdistyksellä ei juuri ollut jaettavaa varallisuutta, tarkoitusperiä toteutettiin lähinnä maanviljelysinsinöörien koulutuksella ja pienimuotoisten tutkimushankkeiden edistämisellä. Ensimmäiset apurahat yhdistys myönsi vuonna 1955. Alkuvuosina apurahoja myönnettiin kerran – pari vuodessa, aiheina muun muassa salaojitukseen liittyvää kehittämistä, valumatutkimuksia ja suonpainumistutkimuksia. 

Sodanjälkeisenä aikana viljelysmaan lisääminen oli Suomessa aivan olennaista. Raivattujen alueiden peruskuivatus, suojautuminen tulvilta ja peltojen ojitus sekä myöhemmin salaojitus olivat maanviljelysinsinöörien tärkeää tehtäväkenttää. 

Vaikutamme maa- ja vesitekniikan alan kehittymiseen ja uudistumiseen. Ajatuksenamme on laittaa vauhtia virtaan, eli tukea kehitystä ja uusia aloitteita. Kun maailmalla herättiin vesiensuojelun tärkeyteen, olimme rahoittamassa vesialan virkamiesten täydennyskoulutusta. Kun ilman- ja maaperänsuojelunkin tärkeys alettiin ymmärtää, olimme jälleen tukemassa alan koulutusta. Olemme myöntäneet apurahoja alan tutkijoille, eri laitoksille ja korkeakouluille kuten Aalto-yliopiston säätiöpääomaan sekä olleet mukana rahoittamassa muutamia professuureja. 

Varoillamme on tuettu kulloinkin tärkeänä pidettyjä vesi- ja ympäristöteknillisiä tutkimuksia sekä tuhansia opinnäytetöitä alan oppilaitoksiin. Aiheet ovat vaihdelleet vuosikymmenten saatossa: maatalouden vesirakennus, yhdyskuntien vesihuolto, vesiensuojelu ja etenkin Itämeren päästökuorman vähentäminen sekä globaalit vesikysymykset ovat saaneet rahoitusta. Olemme myös tukeneet alan painotuotteiden ja oppikirjojen julkaisua.

Nykyisin moni alan opiskelija ja tutkija saa meiltä avustusta matkakassaansa ulkomaisessa korkeakoulussa opiskelua tai kongressimatkaa varten. Myös teekkareiden ulkomaanekskursioita olemme rahoittaneet jo 1950-luvulta lähtien. 

Mistä varat apurahoihin?

 Varallisuutensa Maa- ja vesitekniikan tuki ry. on kartuttanut pitkäjänteisillä sijoituksillaan, jotka alkuaikoina liittyivät suurelta osin maa- ja vesirakentamiseen sekä suunnitteluun. Yhdistys omisti mm. osake-enemmistöt Vesi-Pekka Oy:stä (Paavo Sarkkinen: Vesi-Pekat) ja OMP-yhtymä Oy:stä, jotka se myi vuonna 1984 Rakennuskunta Hakalle. Näiden hyvin kannattavien yritysten liikevaihto oli tuolloin runsaat 800 mmk, josta yli puolet tuli ulkomailta, pääosin arabimaista ja Neuvostoliitosta. Yhdistys oli mukana perustamassa myös Amer Tupakka Oy:tä, nykyisin Amer Sports Oy. Vuoden 2019 alussa kiinalaisen ostajakonsortion tekemä tarjous koko Amer Sports Oyj:n osakekannasta hyväksyttiin ja näin myös yhdistyksen omistus lähes 70 vuoden jälkeen tuli päätökseen. Toisena mielenkiintoisena omistuksena mainittakoon osuus uraauurtavasti televisiotoimintaa Suomessa harjoittaneessa Tesvisio Oy:ssä, jonka osakkeet myytiin aikoinaan Oy Yleisradio Ab:lle.

Tänä päivänä varallisuuden pääosan muodostavat osuudet suomalaisissa pörssiyhtiöissä sekä kansainvälisissä osakerahastoissa.

Varallisuuden kasvu on mahdollistanut sen, että yhdistyksen hallitus on lisännyt apurahamääriä erityisesti viime vuosikymmeninä ja että yhdistys on voinut laajentaa tuettavaa aluetta.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat Timo Maasilta, Pekka Österlund, Heikki Jalas, Hannele Kärkinen ja Lea Siivola.

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.