Maa- ja vesitekniikan tuen myöntämät apurahat 1.5.–31.10.2021

MVTT ry myönsi touko - lokakuussa 2021 apurahoja yhteensä 2 233 900 euroa. Apurahansaajia oli yhteensä 54. Tutustu myönnettyihin apurahoihin.

Aalto-yliopisto, Keskinen Marko

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma (WAT) elämänlaajuista oppimista tukemassa.

169 000 €

Aalto-yliopisto, Lotsari Eliisa

Pohjoisten jokien ja niiden aineskuljetuksen muutokset lämpenevässä ilmastossa. Changing northern rivers and their material transport under warming climatic conditions.

98 000 €

Aalto-yliopisto , Vahala Riku

WATer and wastewater network CONdition in Finland. Vesihuoltoverkostojen kunto Suomessa) - WATCON.

200 000

Aalto-yliopisto , Vahala Riku

Orgaanisen aineen tavoitetaso talousvedessä.

190 000 €

Aalto-yliopisto , Kummu Matti

Vedenlaatu ja vesipula – hydrologisten ja vedenlaatu-mallien integrointi kokonaisvaltaiseen vesipulatutkimukseen.

190 000 €

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Mikola Anna

Geenikartan luominen suomalaiselle jätevedenpuhdistamolle. Creating the gene map for the Finnish wastewater treatment plant.

226 000 €

Akbari Mahdi

Osallistuminen Itävallassa, Wienissä 2.-10.4.2022 järjestettävään kongressiin EGU2022.

1 200

Billah Mohib

Varved sediments as indicators of past winter ice conditions. Vuosikerralliset sedimentit talviajan jääpeitteen indikaattorina. Väitöskirjatyö Turun yliopistossa.

83 000 €

Cainglet Annaliza

Osallistuminen 28.9.-1.10.2021 järjestettävään kongressiin NORDIWA 2021 ONLINE.

570 €

Christophliemk Mika

Edistyneet ja ekologiset materiaalit vedenkäsittelyssä. Väitöskirjatyön osa Oulun yliopistossa.

18 000 €

Da Silva Felipe

Assessment of a nature-based solution optimizer based on economic and environmental benefits in urban catchment. Diplomityö Aalto-yliopistossa.

1 900 €

Do Phuong

Performance of suburban stormwater retention ponds in the City of Lahti. Pro gradu -työ Aalto-yliopistossa.

2 200 €

Ijäs Maija

Opiskelu Itävallassa, Management Center Innsbruckissa 4.10.2021-11.2.2022.

1 500 €

Ismail Ismail

Monitieteinen lähestyminen trooppisten turvemaiden ekohydrauliikan tutkimiseen ja maankäytön parantamiseen. (Study of ecohydrological processes on tropical peatlands for improvement of land management). Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.

10 000 €

Jyväskylän yliopisto, Tuhkanen Tuula Anneli

Kurssi Jyväskylän kansainväliseen kesäkouluun: Risk based remediation of contaminated environment. Viikon kestävä kurssi, josta tehdään vastaava normaali verkkokurssi myöhempää tarjontaa varten.

3 000 €

Kainulainen Aino

The production and end use of sludge-derived biochar in Finland.  Lietehiilen valmistus ja käyttökohteet Suomessa. Väitöskirjatyön osa Aalto-yliopistossa.

5 400 €

Karnaatti Marjo

Suojapumppaukset kaivosten vesienhallinnassa. Diplomityö Tampereen yliopistossa.

1 900 €

Kinnunen Juho

Osallistuminen 28.9.-1.10.2021 järjestettävään kongressiin NORDIWA 2021 ONLINE.

570 €

Koskela Salla

Jäsenvaltioiden velvollisuus vesilupien muuttamiseen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Pro gradu -työ Lapin yliopistossa.

1 500 €

Kujala Katharina

Osallistuminen Tanskassa, Aarhusissa 3.-5.11.2021 järjestettävään kongressiin Electromicrobiology 2021.

760 €

Kuldeep Kuldeep

Natriumsulfaatin konversio hapoksi ja lipeäksi elektrodialyysin avulla. Väitöskirjatyö Aalto-yliopistossa.

23 000 €

Lehto Reetta

Sulkasääsken rooli rehevöityneen Jouttenus-järven ravintoverkossa ja sulkasääsken merkitys kunnostusmenetelmien valinnalle. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa

1 500 €

Lindell Kristiina

Kemiallisen käsittelyn vaikutus öljyhiilivetyjen biohajoavuuteen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa.

1 500 €

Luxton Jarrod

Prioritisation of Nature-based Solutions in Urban Catchments. Diplomityö Aalto-yliopistossa.

1 900 €

Marvin Esra

Policy Analysis of Ethiopia’s Rural Water Operation and Maintenance Policies. Diplomityö Aalto-yliopistossa.

1 900 €

Mohsin Muhammad

Utilization of Aquatic Macrophytes in Floating Wetlands: A Sustainable Tool for Wastewater Treatment (Jätevesien puhdistaminen keinotekoisissa kosteikoissa vesikasveja hyödyntämällä). Väitöskirjatyön osa Itä-Suomen yliopistossa

8 000 €

Moradi Neshat

Wastewater Treatment – Material Development, Adsorption and Catalytic Studies. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.

28 000 €

Muhic Filip

Source and significance of soil water isotopic variability in sub-arctic. Maaveden varastoituminen, merkitys ja veden isotooppien vaihtelu sub-arktisella alueella. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.

39 000 €

Niemi Mikko

Paikkatietoanalyysiin perustuvan avoimen lähdekoodin -työkalun kehittäminen metsätalouden vesiensuojelurakenteiden sijoittelun optimointiin. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.

9 000 €

Noor Kashif

Lumipatjan ja lumen sulannan isotooppien alueellinen ja ajallinen vaihtelu subarktisissa olosuhteissa ja sovellutukset valuma-alue hydrologiaan. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.

39 000 €

Oulun yliopisto, Khan Uzair Akbar

Restoration of mine-water affected areas through controlled groundwater table fluctuation and novel permeable reactive barriers.

72 000 €

Oulun yliopisto, Elisangela Heiderscheidt

Sewage treatment systems flows as sources of water pollution and the role of soil in pollution abatement. Jätevedenpuhdistamot ja vesikierrot saastelähteinä ja maaperän rooli kuorman vähentäjänä.

100 000 €

Oulun yliopisto, Torabi Haghighi Ali

Attribution of Finish Rivers flow alterations to long-term snow pattern changes by developing a conceptual modeling framework.

140 000 €

Oulun yliopisto (Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö), Rossi Pekka

WATer and wastewater network CONdition in Finland. (Vesihuoltoverkostojen kunto Suomessa) - WATCON

200 000 €

Oulun yliopisto (Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö), Rossi Pekka

Digitalisaatio kestävän sanitaation edistäjänä ja työkaluna (DigiSan).

15 000 €

Oulun yliopisto (Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö), Ala-aho Pertti

LumiMuutos – Pohjoisten alueiden lumipeitteen muutoksien vaikutukset hydrologiaan ja kasvillisuuden veden käyttöön.

150 000 €

Oulun yliopiston Vesiteknillinen yhdistys ry , Luukinen Laura

Yleisavustus/Toimintatuki vuodelle 2022.

2 000 €

Rakennusinsinöörikilta ry., Seppänen Joonatan

Kotimaan Pitkä -excursiomatka (Espoo - Lahti -Kouvola - Imatra - Espoo).

500 €

Rautiainen Nea

Viimeaikaiset muutokset ruokavaliossa ja sen vaikutukset jäteveden puhdistukseen Suomessa. Diplomityö Aalto-yliopistossa.

1 900 €

Räsänen Kati

Osallistuminen 7.-11.6.2021 Technical University of Denmark - DTU:n järjestämälle virtuaaliselle kurssille: Modelling human and ecosystems impacts with the consensus model USEtox: Theory and practice, Ihmisen ja ekosysteemien vaikutusten mallintaminen konsensusmallilla USEtox: teoria ja käytäntö.

300 €

Sepideh Kiani

Osallistuminen Tanskassa, Aarhus Universityssä 19.-30.9.2021 järjestettävälle kurssille Constructed Wetlands for Water Pollution Control.

2 000 €

Singhal Gaurav

Jätevesi resurssina : Tehostettujen hapetusprosessien (AOP) hyödynnys jäteveden puhdistuksessa ja uusiokäytössä vesikriisin ratkaisemisessa. Wastewater as a resource: Treatment and reuse of wastewater using Advanced Oxidation Processes (AOPs) to help tackle the water crisis. Väitöskirjatyön osa Aalto-yliopistossa.

56 000 €

Siponen Sallamaari

Desinfiointiaineiden ja putkimateriaalien vaikutus talousvesiverkoston aktiiviseen bakteeriyhteisöön. Väitöskirjatyön osa Itä-Suomen yliopistossa.

28 000 €

Sokolov Alexander

Plasma oxidation sizing factors in disinfection. Plasmahapetuksen mitoitustekijät desinfioinnissa. PoDoCo -apuraha.

30 000€

Suomen Vesiyhdistys ry, Koskiaho Jari

Suomen Vesiyhdistys ry:n jaostojen loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 seminaarit ja muut tilaisuudet.

6 000

Suomen Vesiyhdistys ry, Koskiaho Jari

Maailman Vesipäivän seminaari ja iltatilaisuus 2022.

6 000 €

Suomen ympäristökeskus, Ekholm Petri

Synthesizing the effects of gypsum on phosphorus losses from fields to surface water (Gypsyn).

53 000 €

Tesfamariam Axumawit

Development and optimization of parametric tools and methods for the evaluation of the physical integrity of sewage networks. Työskentely Jyväskylän yliopistossa 27.9.-11.10.2021.

900 €

Tuomela Anne

Sakeutetun rikastushiekan läjittäminen kylmässä ilmastossa -Rikastushiekka-altaiden monitorointi pohjoisissa olosuhteissa. Väitöskirjatyö Oulun yliopistossa.

5 000 €

Vesterinen Sami

Passiivikeräintekniikat lääkeaineiden ympäristökohtalon määrittämisessä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa

1 700 €

Viiliäinen Miisa

Impact assessment of river dredging on flood risk management done by hydrological modelling. (Joen perkausten vaikutusten arviointi tulvasuojelun näkökulmasta virtausmallia hyödyntäen). Diplomityö Aalto-yliopistossa.

1 800 €

WaterFinns ry, Huotari Enni

WaterFinnsin 20-vuotis juhlaseminaari kevättalvella 2022.

2 000 €

Wiman Veera

Viinivaaran itäpuolen järvien pohjavesivaikutteisuus sekä järvien rehevöitymisen syyt ja alkuperä. Pro gradu -työ Oulun yliopistossa

1 500 €

Ympäristöteekkarikilta ry, Eemeli Pesonen

Rankkaexcursio Ruotsiin 1.-6.11.2021.

1 000 €