Uusia keinoja talousveden laadun ja jätevedenpuhdistuksen hallintaan

Pirjo Rantasen väitöskirja Aalto-yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Nitrification in drinking water distribution and wastewater treatment – Reasons, consequences, and the effects of the organic matter, suomeksi Nitrifikaatio talousveden jakelussa ja jäteveden puhdistuksessa – Syyt, seuraukset ja orgaanisen aineen vaikutus.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin typen muuntumista vesihuoltoprosesseissa. Tulosten perusteella talousveden laadun seuranta tarkentui. Lisäksi talousveden laatua voidaan parantaa ja typen poistoa tehostaa jätevedenpuhdistamoilla.

Talousvesiverkostoissa typestä voi muodostua terveydelle haitallista nitriittityppeä. Täyden mittakaavan seurantatulosten perusteella pitoisuuksia kannattaa tarkkailla ympärivuotisesti ja koko talousvesiverkoston alueella. Kylmä vesi hidasti nitriittitypenmuodostumista talousvedessä, mutta ei estänyt sitä kokonaan. Pitkään verkostossa viipyneessä vedessä nitriittitypen pitoisuudet olivat kuitenkin matalia. Laboratoriossa tehtyjen kokeiden perusteella eloperäisen aineen vähentäminen laski myös nitriittitypen pitoisuuksia talousvedessä. Tulosta voidaan soveltaa täyden mittakaavan talousvesiverkostoissa.

Jätevedenpuhdistuksessa typen muuntumista hyödynnetään ammoniumtypen poistossa. Tutkimuksessa jäteveden omaa eloperäistä ainetta muutettiin helposti biohajoavaan muotoon ennen puhdistuksen pääprosessia. Tämän todettiin tehostavan ammoniumtypenpoistoa. Tutkimus tehtiin täyden mittakaavan jätevedenpuhdistamolla. Tulos on sovellettavissa muilla typpeä ja fosforia biologisesti poistavilla jätevedenpuhdistamoilla.

Väitöskirjan verkko-osoite on https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/47419/isbn9789526401225.pdf?sequence=3&isAllowed=y