Ilmaston vaikutukset maailman ruoantuotantoon

Matias Heinon väitöskirja Susceptibility of global crop production to climate variability and change, Ilmastonvaihteluiden ja -muutoksen vaikutukset maailman viljelykasvien tuotantoon, on valmistunut Aalto-yliopistossa.

Vuosituhansien saatossa ihmiskunta on sopeutunut kasvattamaan ruokansa suotui-
sassa ilmastossa. Nämä olosuhteet ovat nyt uhattuna ihmistoiminnan aiheuttaman
ilmastonmuutoksen seurauksena. Tämä väitöskirja tutki ilmastonmuutoksen aiheutta-
mia riskejä maailman ruoantuotannolle, ja arvioi, että ilmastonmuutos uhkaa siirtää
kolmanneksen maailman viljelykasvien tuotannosta ilmastollisesti ennennäkemättö-
miin olosuhteisiin, mikäli kasvihuonepäästöt jatkavat kasvuaan.


Ilmastonmuutoksen on myös arveltu lisäävän ilmaston ääri-ilmiöitä. Tämä väitöskirja
totesi, että ilmaston ääri-ilmiöt laskevat satoisuutta yleisesti, samanaikaisten helleaal-
tojen ja kuivuuksien aiheuttaessa suurimmat satomenetykset. Huolestuttavasti, sa-
manaikaisten helteiden ja kuivuuksien todennäköisyys on kasvanut viimeisten vuosi-
kymmenten aikana erityisesti vehnän kasvukaudella esimerkiksi Euroopassa ja Poh-
jois-Amerikassa.


Myös laajat ilmastosyklit vaikuttavat ilmaston ääri-ilmiöiden esiintymiseen ympäri
maailman. Tämä väitöskirja havaitsi, että laajat ilmastosyklit, kuten El Niño Southern-
Oscillation -ilmiö, vaikuttavat maatalouteen ympäri maailman, erityisesti Australias-
sa, sekä monissa osissa Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa. Parempi ymmärrys näiden il-
mastosyklien vaikutuksista satoisuuteen voisikin auttaa varautumaan ilmastonvaihte-
luista aiheutuviin haittoihin.


On selvää, että ilmastonmuutos vaikuttaa ruoantuotantoon ympäri maailman; päästö-
vähennysten lisäksi olisikin tärkeää sopeuttaa ruoantuotantoa muuttuviin ilmasto-olo-
suhteisiin jo nyt.

Lähde https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2022-02/V%C3%A4itostiedote%20Matias%20Heino.pdf
Väitöskirja verkossa löytyy tästä