Nina Parviola-2022: Aalborg University, Tanska

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Nina Parviola
Koulu
Tampereen yliopisto
Matkakohde
Aalborg University, Tanska
Aika
01.09.2021 - 07.01.2022
Vaihto-ohjelma
Erasmus

Opinnot
Valitsin Tanskan vaihtokohteekseni, koska tahdoin suorittaa vaihto-opiskeluni Pohjoismaissa. Maana Tanska vaikutti sopivalta vaihtoehdolta, koska se oli minulle vielä silloin suhteellisen tuntematon ja olin kiinnostunut oppimaan lisää maan kulttuurista. Aalborgin yliopistossa minua kiinnosti opintojen rakenne ja PBL eli problem based learning. Lisäksi opinnot painottuivat vahvasti mallintamiseen sekä koodaamiseen ympäristötekniikan sovelluksissa, mitä en aiemmissa opinnoissani ole hirveästi tehnyt.

Verrattuna Suomeen, keskeisin eroavaisuus opintojen suorittamisessa oli opintorakenne. Lukukaudessa opinnot koostuivat kolmesta 5 opintopisteen kurssista ja yhdestä 15 opintopisteen projektityöstä, joka yleisesti suoritetaan ryhmässä. Lisäksi kursseilla pakollisten luentojen lisäksi kuului pakollinen ryhmähuonetyöskentely. Vaihdossa suorittamani kurssit olivat:

 • Advanced Urban Drainage (15 ECTS)
 • Advanced Hydrodynamic Modelling (CFD) and Visualisation (5 ECTS)
 • Urban Hydroinformatics (5 ECTS)
 • Measurement Technology and Data Acquisition (5 ECTS)

Advanced Urban Drainage (15 ECTS)
Kurssi koostui projektityöstä, jolla syvennettiin lukukaudella tutkittavaa aihetta eli kaupunkien viemäröintiä. Projektityöni aiheena oli tutkia, miten läpäiseviltä pinnoilta muodostuvat hulevedet vaikuttavat viemäröintijärjestelmään kaupunkiympäristössä. Normaalisti projektityö suoritetaan aina ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa, mutta minä tein sen poikkeuksellisesti yksin.

Ohjaajana työhön toimi professori, joka toimi opettajana valtaosalla suorittamistani kursseista. Häneltä sain ohjausta työn aiheeseen, rakenteeseen sekä mallinnusharjoitukseen. Meillä oli ohjaustapaamisia noin kahden viikon välein. Työssä hyödynnettiin samoja mallinnusohjelmia, joita opimme käyttämään kursseilla (Mike Urban, Matlab). Valmiista projektityöstä pidin 20 minuutin seminaariesityksen, jonka jälkeen kolme opettajaa esitti minulle kysymyksiä työstäni 45 minuutin ajan. Kurssi arvioitiin tankalaisella 7-point grading scale -järjestelmällä.

Lopulta tehty projektityö tuntui minusta vain pitkältä kandidaatintyöltä, josta vain sai enemmän opintopisteitä. Uskon, että olisin saanut kurssista enemmän irti, jos olisin suorittanut sen ryhmätyönä.

Advanced Hydrodynamic Modelling (CFD) and Visualisation (5 ECTS)
Kurssilla mallinnettiin hydrodynaamisia prosesseja sekä yksinkertaisissa että monimutkaisissa virtausrakenteissa. Numeerisen virtausdynamiikan (CFD) -harjoitukset tehtiin STAR-CCM+ ohjelmalla. Kurssilla tehtiin myös tietojen ja mallien visualisointia useissa ulottuvuuksissa Matlabilla.

Kurssi koostui seuraavista osa-alueista: 2D-kuvaajien visualisointi Matlabilla, Animaatiot Matlabilla sekä kolme workshoppia CFD-harjoituksia STAR-CCM+-ohjelmalla. CFD-harjoituksista kirjoitettiin lisäksi raportti.

Tämä kurssi oli lopulta lempparini sen rakenteen ja tehtävien johdosta. Alkuun kurssin tehtävät vaikuttivat haastavilta ja työläiltä, mutta opittuani käyttämään uutta ohjelmistoa harjoitusten tekeminen sujui hyvin. Uskon, että juuri soveltavien harjoitustehtävien takia koin oppivani kurssista eniten. Tähän kurssiin käytin ehdottomasti eniten aikaa verrattuna muihin 5 opintopisteen kursseihin. Kurssi arvioitiin suoritettujen harjoitusten mukaan.

Urban Hydroinformatics (5 ECTS)
Kurssin tavoitteena oli ymmärtää ja soveltaa edistyneitä hydroinformaattisia malleja monimutkaisten hydrologisten, hydraulisten, biologisten ja kemiallisten prosessien analysoinnissa, jotka liittyvät epäpuhtauksien ja veden kulkeutumiseen sekä saasteiden hajoamiseen kaupunkien viemärijärjestelmissä. Kurssilla käytetyt ohjelmistot olivat Mike Urban, Mike Zero, Matlab ja Excel. Kurssilla käydyt aihealueet olivat:

 • Sadetilastot ja sademäärän ennustaminen
 • Sadannan mittaus säätutkilla
 • Sateiden lyhyen aikavälin ennustaminen ja hydrologinen soveltaminen
 • Kaupunkien tulvamallinnus
 • Epävarmuuden arviointi kaupunkien viemäröinnin mallinnuksessa
 • Sademäärien toistumisajan arviointi nykyisessä ja tulevassa ilmastossa
 • Reaaliaikaiset sovellukset ja reaaliaikainen jätevesien ohjaus
 • Koneoppiminen ympäristömallintamisessa

Mielestäni kurssi oli koottu todella mielenkiintoisista aihealueista ja opetus oli järjestetty hyvin. Kurssilla huono puoli oli se, että muille opiskelijoille Mike Urban -ohjelman käyttö oli ennestään jo tuttua. Tästä syystä ohjelmistoon ei kurssilla järjestetty minkäänlaista perehdytystä. Lisäksi ohjelmasta ei ole saatavilla laajasti tutoriaaleja. Harjoitukset suoritin lopulta vahvasti muiden opiskelijoiden avustuksella. Mike Urbanin käyttöjärjestelmä ei ole hirveän aloittelijaystävällinen sen sisältämien komentojen porrastuksien johdosta. Kurssi arvioitiin suoritettujen harjoitusten mukaan.

Measurement Technology and Data Acquisition (5 ECTS)
Kurssilla tutustuttiin erilaisiin antureihin, mittauksen perusperiaatteisiin sekä tiedonhankintaan tietokoneiden ja tiedonkeruulaitteiden avulla. Kurssi oli jaoteltu viiteen eri aihealueeseen, joiden parissa työskenneltiin workshop-tyylisesti. Aihealueet olivat: Anturit, lähettimet, DAQ-kortit; analoginen DAQ; kuva-analyysi videoseurannalla; ohjelmoitavat logiikkaohjaimet (PLC- ja PID-ohjaimet); digitaalinen tiedonsiirto lähettimien ja antureiden kautta sekä graafinen käyttöliittymä (GUI).

Pääosin kurssilla hyödynnettiin Matlabia sekä Zeliosoftia. Kurssi oli mielestäni todella hyvin järjestetty ja kurssin aihealueet tukivat toisiaan oppimisen kannalta. Harjoituksissa meillä oli käytössä mm. erilaisia antureita ja DAQ-kortteja, joiden avulla pystyimme käytännössä ensin rakentamaan mittalaitteiston ja sitten luomaan funktion, jolla esitettiin mittaustulokset graafisesti. Harjoitukset suoritettiin pienryhmissä ryhmähuoneissa, joissa opettaja kävi kiertelemässä. Tämä oli toinen lempi kursseistani. Kurssi arvioitiin suoritettujen harjoitusten mukaan.

Asumien Tanskassa ja muita käytännön asioita
Mielestäni Suomeen verrattuna elämisen kustannukset olivat hieman korkeampia Tanskassa, muun muassa ruoan suhteen. Koin, että ostoskorini hinta oli maksimissaan 5 % korkeampi kuin Suomessa. Kuitenkin esimerkiksi kahviloissa sekä ravintoloissa ruokailu oli huomattavasti kalliimpaa kuin Suomessa. En myöskään itse kertaakaan käynyt koulun ravintoloissa, mutta ymmärsin, että koulussakin ruokailu oli suhteellisen kallista saatavaan annokseen nähden. Koulusta sai usein mm. voileipiä. Itse söin omia eväitä omien opiskelukavereideni kanssa päivittäin kampuksella. Omat eväät koululla olivat todella yleisiä.

Kuljin itse hyvin vähän bussilla, koska hankin itselleni polkupyörän kuukausihintaisen vuokrauksen kautta. Mielestäni polkupyörä oli ehdottomasti helpoin kulkuneuvo liikkua kaupungissa, koska kaupunkisuunnittelussa on huomioitu pyöräilijät loistavasti. Pyöräily tuntui turvalliselta kaikkialla, koska joka paikassa oli pyöräteitä sekä autoilijat olivat tottuneet pyöräilijöihin. Yleisesti Aalborg on todella tasainen, jolloin pyöräily oli miellyttävää (pois lukien jättimäinen mäki itäkampukselle mentäessä).

Lisäksi sääolosuhteet eroavat Suomesta huomattavasti. Aalborgissa tuulee ja sataa suhteellisen paljon. Välillä kampukselle pyöräiltäessä sadanta oli niin voimakasta, ettei eteen nähnyt kahta metriä kauemmaksi. Joskus myös tuuli oli niin voimakasta, että pyöräillessä melkein kaatuu ja eteneminen on hidasta.

Palaaminen Suomeen
Vaihto-opinnoista merkittävin asia, mitä jään kaipaamaan ovat ihmissuhteet. Nautin koko vaihto-opintoajastani suuresti ja koin, että uusista opinnoistani oli hyötyä minulle. Vaihdon myötä minulle on myös selkeämpää, että tulevaisuudessa tavoitteenani on päästä työskentelemään ulkomaille pidemmäksi aikaa. Koen, että kielitaitoni parani vaihdon aikana. Mielestäni englannin puhumisesta on tullut minulle luontevampaa. Vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot aion sisällyttää tutkintooni vapaavalintaisina opintoina.